วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บุคลากร

นายสุนทร  บุนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์

นายสุนทร  ภูศรีฐาน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางขวัญจิต  พิมเสน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสำรวย  อัฐนาค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศรีสุดา  พรมแพง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกิตติ  นันทเสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขันธจักร  ปักใคหัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประสพ  วรชิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาวินี  อุ่นขจร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศรีเทือง  อุทโท
ครูชำนาญการพิเศษ

อัตรากำลังบุคลากร  ในปีงบประมาณ   ๒๕๕๔
ลำดับ
ที่
ชื่อ ชื่อสกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
วุฒิการศึกษา
วิชาเอก
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓ ๑๔
๑๕
๑๖
   
นายสุนทร          บุนนท์
นายสุนทร        ภูศรีฐาน
นายประสพ        วรชิน
นายวิทยา     โคตรพัฒน์
นางสำรวย         อัฐนาค
นางอัปสร          อุปชีวะ
นางขวัญจิต       พิมเสน
นางนันทนิตย์   อาจวิชัย
นายกิตติ         นันทเสน
นางศรีสุดา      พรมแพง
น.ส.ขันธจักร   ปักใคหัง
นางสุภาวิณี        อุ่นขจร
นายศรีเทือง        อุทโท
นายวิเศษศิลป์     จิตจักร
นายกอบศักดิ์  ไชยวารี
นางสาวจิรวรรณ แสงชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
       ครูธุรการ
    นักการภารโรง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
กศ.. ศษ.ม.
.ม, กศ.บ,ศษ.ม.
.กศ.สูง , ..
ศษ.บ.
ศษ..
.กศ.สูง , กศ..
กศ..
..
..
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ค.บ.,ศษ.ม.
ค.บ.
วท..บ.
บธ.บ.
การบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา
สุขศึกษา
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
ปฐมวัย
ดนตรีศึกษา
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
การบริหารการศึกษา
สังคมศึกษา
ช่างไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น